Du är alltid välkommen in till oss och prata om ditt framtida boende.

Serander Fastighetsförmedlings & Move to Costa Blancas integritetspolicy

Vi värnar om din integritet, i vår integritetspolicy (nedan) kan du läsa om hur vi skyddar och hanterar dina uppgifter och vilka dina rättigheter är.

Vilka uppgifter samlar ni in?

I regel är det uppgifterna som du själv lämnar till oss i samband med kontakt gällande exempelvis intresse för-, värdering av-, köp av- eller försäljning av bostad. Uppgifterna består i regel av: namn, adress, telefonnummer, mailadress och i förekommande fall personnummer. När du köper eller säljer bostad genom oss är vi också enligt ett EU-direktiv om Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att utföra en ID-kontroll med kopia på giltig ID-handling som ska arkiveras hos oss i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är ert syfte med insamlingen och att spara uppgifterna?

Uppgifterna används i första hand för att erbjuda dig som kund en fullvärdig mäklartjänst. Detta inom fattar bland annat köp eller försäljning av bostad, värdering, fullfölja avtal, erbjuda tilläggstjänster samt hantering vid ditt deltagande i tävlingar eller av vårt företags annan anordnad aktivitet.

På vilka grunder sparar ni uppgifterna?

Det är främst på nedanstående grunder mellan vårt företag och dig som kund som vi behandlar och sparar dina uppgifter:

-Avtal: då ett avtal mellan oss och dig som kund så kräver. Exempelvis vid uppdragsavtal och köpekontrakt. -Intresseavvägning: detta innebär att vårt intresse för att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av dina personuppgifter. Detta kan exempelvis vara att spara dina kontaktuppgifter för återkoppling efter en visning. -Lagkrav: vi har arkiveringsskyldighet i 10 år efter avslutad bostadsaffär enligt Fastighetsmäklarlagen (2011:666). Inom kategorin lagkrav ingår även ovan nämnda Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) samt Bokföringslagen (1999:1078). -Samtycke: då du själv samtyckt till att vi sparar dina uppgifter.

Delar ni/säljer ni uppgifterna med någon tredje part?

Vi säljer aldrig uppgifter till någon utomstående tredje part. Däremot delar vi vid behov uppgifterna med samarbetsparters där så krävs. Exempel kan vara besiktningsföretag eller vår fotoleverantör.

Vilka är mina rättigheter?

Du som kund hos oss har du självklart alltid rätt att ha kontroll över dina uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning följande rättigheter:

Att begränsa behandling av personuppgifter: Om du anser att vi har felaktiga uppgifter eller du inte vill ta emot marknadsföring som baseras på uppgifterna i vårt register.

Att bli raderad: Du har alltid rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Observera att undantag för denna regel är om vi måste behålla dom för gällande lagstiftning (se ovan).

Till dataportalitet: Du kan ha rätt att begära ut uppgifter i maskinläsbart format i syfte att använda dom hos ett annat företag om våra rättigheter att behandla dina uppgifter grundar sig i samtycke eller för att fullgöra avtal med dig enligt ovan. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.

Att göra invändningar: Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) exempelvis att slippa direktmarknadsföring. Du har även rätt att invända mot de fall vi använder intresseavvägning/berättigat intresse som laglig grund till hanteringen. I det senare fallet behöver vi kunna visa en tvingande berättigande anledning att den aktuella behandlingen väger tyngre än dina rättigheter, intressen och friheter. Invänder du mot vår direktmarknadsföring så kommer vi upphöra med behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamålet.

Till rättelse: Om vi har felaktig information om dig så har du alltid rätt att få den rättad.

Till tillgång (sk. registerutdrag): Om du vill veta vilken information vi behandlar om dig så har du alltid rätt att begära ut ett utdrag över vilka uppgifter vi handhar.

Vem är er personuppgiftsansvarige dit jag vänder mig vid frågor eller om jag vill nyttja någon av mina rättigheter?

Hos Serander Fastighetsförmedling AB, 556701-9996, är aktiebolagets VD, ägare (och innehavare av www.movetocostablanca.com) Åke Serander personuppgiftsansvarig. Vid frågor om vår integritetspolicy eller önskemål om utdrag om vilka av dina personuppgifter vi behandlar når du Åke på 070-550 53 33 eller på ake@serander.se. Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk gällande lagstiftning samt EU:s dataskyddslag, GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft 25/5 2018.

Vart vänder jag mig om jag har klagomål?

Vid klagomål avseende behandling av dina personuppgifter så kan du lämna dessa till nationella tillsynsmyndigheten. För Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga och i Spanien Agencia Española de Protección de Datos.

Kontaktinformation

Mailadress:
info@movetocostablanca.com
Storgatan 7 614 30 Söderköping
Telefon:
011-12 80 28

Från utlandet:
00 +46 11-12 80 28

  Kontakta oss direkt

  Åke Serander
  Reg. Fastighetsmäklare
  Ledamot av Mäklarsamfundet
  011-12 80 28
  070-550 53 33
  Daniel Serander
  Reg. Fastighetsmäklare
  Ledamot av Mäklarsamfundet
  011-12 80 28
  070-550 66 96

  Besök oss